Agencja Rynku Rolnego, która od momentu akcesji Polski do UE posiada status unijnej agencji płatniczej, działając na podstawie unijnych aktów prawnych administruje mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, w tym mechanizmem „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, w ramach którego jest współfinansowana kampania pt. „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”.

Jako instytucja podlegająca pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARR sprawuje również nadzór nad funkcjonowaniem funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.