Mieszkańcy krajów, w których realizowana jest kampania „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” deklarują, iż najchętniej kupowanymi przez nich owocami jagodowymi są truskawki. Tak wskazało ponad 38% ankietowanych Polaków i aż 41% Austriaków. Na drugim miejscu wskazywane były zazwyczaj maliny (m.in. w Polsce, Austrii, Czechach) bądź owoce borówki, które okazały się być bardziej popularne w krajach skandynawskich.

Europejczycy wybierają truskawki wykres

Jak wynika z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po II roku kampanii „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”, truskawki to także owoce jagodowe, które zdaniem Europejczyków najczęściej ukazują się w mediach (tak wskazało od 39% ankietowanych w Czechach do 53% w Finlandii).

Głównym celem badania, które zostało zrealizowane w grudniu 2016 r. na rzecz Związku Sadowników RP było poznanie zmian w postawach i opiniach respondentów. Jednym z badanych obszarów były preferencje, potrzeby i motywacje związane z zakupem owoców jagodowych przez mieszkańców krajów objętych kampanią. Weryfikacji poddano także dostępne źródła informacji na temat tych owoców i w jaki sposób wpływają one na podejmowane przez konsumentów decyzje zakupowe.

Europejczycy wybierają truskawki

Jednym z istotnych elementów badania było uzyskanie opinii Europejczyków na temat prozdrowotnych właściwości owoców jagodowych. W tym kontekście spośród dostępnych na rynku owoców jagodowych najlepiej oceniane przez Finów i Szwedów są truskawki (tak wskazało kolejno 28% i 30% respondentów). Austriacy wskazali na borówki (37%), Czesi na borówki oraz maliny (po 26%), a Polacy na czarne i czerwone porzeczki (po 28% wskazań). Dodatkowo większość respondentów postrzega owoce jagodowe jako ważny element zróżnicowanej diety m.in. dzięki ich walorom odżywczym. Tak zadeklarowało 75% Finów, 82% Czechów i aż 92% ankietowanych Polaków.

Jak się okazuje wiedza Europejczyków o owocach jagodowych jest duża i co ważne, są oni  chętni do jej stałego pogłębiania. Tematyką zdrowego żywienia w każdym z państw objętych badaniem interesuje się ponad 60% ankietowanych.

Europejczycy wybierają truskawki wykres 2

Najczęstsze działania związane z dbałością o zdrowe żywienie polegają na świadomym wyborze spożywanych produktów. W tym aspekcie niezwykle ważne jest dokładne czytanie etykiet i zawartych w nich informacji o składzie produktów. Postępuje tak aż 70% Finów i Szwedów, niewiele mniej, bo 66% Polaków i ponad 50% Austriaków oraz Czechów. Co więcej, ponad 10% ankietowanych w każdym z tych państw deklaruje, iż woli wybierać produkty ekologiczne i oznaczone symbolem BIO.

Europejczycy chcą także mieć lepszy i łatwiejszy dostęp do wiedzy na temat walorów zdrowotnych owoców jagodowych. Jak wynika z badań do najbardziej przystępnych sposobów informowania o właściwościach owoców zaliczane są działania, takie jak: programy kulinarne oraz publikowane na ten temat artykuły w prasie i Internecie. Do najczęściej poszukiwanych informacji należą opinie lekarzy i dietetyków odnośnie walorów zdrowotnych owoców, jak również przeciwwskazań w ich spożywaniu. Takie zapotrzebowanie zgłasza około 50% badanych w każdym z krajów, w którym prowadzona jest kampania „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”, poza Polską, gdzie wskaźnik ten wynosi około 20%. Polacy w większym stopniu są zainteresowani pomysłami na przepisy kulinarne wykorzystujące owoce jagodowe – takich informacji w mediach poszukuje 59% ankietowanych.

Pogłębiająca się świadomość Europejczyków na temat właściwości owoców jagodowych przyczynia się także do częstszego spożywania tych owoców w czasie, gdy są one powszechnie dostępne w sprzedaży. W 2016 roku po owoce jagodowe najczęściej sięgali Polacy i Szwedzi, najrzadziej natomiast Czesi.

Europejczycy wybierają truskawki wykres 3

Niezależnie od tego, które z owoców jagodowych wybieramy, możemy być pewni, że jest to dobry wybór. Owoce te mają bowiem pozytywny wpływ na nasze zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Niezwykle cieszy fakt, że jak pokazują wyniki badań, grono zwolenników owoców jagodowych stale rośnie.


[1] Opracowano na podstawie: Owoce jagodowe. Raport z badania ewaluacyjnego 2017, Korporacja Badawcza Pretendent, Warszawa 2017 r.