Z badania przeprowadzonego na przełomie roku na potrzeby kampanii „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” wynika, że spożycie owoców jagodowych we wszystkich krajach objętych programem wzrosło o ok. 10 proc. Wśród konsumentów wzrosła również świadomość na temat właściwości owoców o ok. 3 proc[1].

W ramach podsumowania I roku kampanii „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” przeprowadzone zostało badanie ilościowe we wszystkich krajach objętych kampanią, tj. Polsce, Austrii, Szwecji, Finlandii i Czechach. Celem pomiaru było sprawdzenie skuteczności działań prowadzonych w ramach kampanii.

Z zebranych danych ilościowych wynika, że produkcja owoców jagodowych w Polsce na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła niewiele ponad 0,5 mln ton[2]. Kraj ten pozostaje jednym z europejskich i światowych liderów producentów tych owoców, a także jednym z głównych konsumentów w Europie. Z danych zawartych w Biuletynie Agencji Rynku Rolnego[3] spożycie owoców jagodowych w Polsce w 2014 wyniosło ok. 5,64 kg/osobę, co stanowi wzrost o 9,3 proc. Natomiast w Austrii spożycie wzrosło o niemal 14 proc. do poziomu 3,3 kg/osoba[4], a najchętniej spożywanymi owocami w tym kraju były truskawki. W krajach skandynawskich konsumpcja owoców również wzrosła. Na podstawie danych dostępnych w szwedzkim roczniku statystycznym, w Szwecji odnotowano spożycie na poziomie 4,6 kg/osoba[5], co daje 6,5 procentowy wzrost, natomiast w Finlandii spożycie na osobę wyniosło 3,5 kg owoców (8,6 proc.)[6]. Według dostępnych danych Czesi zjedli ponad 2 kg owoców jagodowych na osobę co stanowiło wzrost o 12,5 proc[7].

Przeprowadzone badanie pokazało również, że wśród konsumentów nie tylko rośnie spożycie owoców, ale również jest ono poparte wyższym poziomem świadomości na temat niezwykłych właściwości jakie posiadają promowane owoce jagodowe. W Polsce w porównaniu do wyników z badania przeprowadzonego przed rozpoczęciem kampanii wskaźnik świadomości na temat właściwości owoców wzrósł o prawie 4 proc. Wśród konsumentów z Austrii, Finlandii oraz Czech wiedza o walorach owoców wzrosła o ponad 3 proc., natomiast w Szwecji zanotowano wzrost świadomości o 0.6 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach, pierwszy polegał na analizie dostępnych danych statystycznych, natomiast w czasie drugiego etapu prowadzone były wywiady telefoniczne metodą CATI wśród reprezentantek głównej grupy docelowej, tj. kobiet prowadzących gospodarstwa domowe.


[1] Owoce Jagodowe. Raport z badania ewaluacyjnego 2016. Pretendent, 2016

[2] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/uprawy-rolne-i-ogrodnicze/wynikowy-szacunek-produkcji-glownych-ziemioplodow-rolnych-i-ogrodniczych-w-2015-r-,5,13.html

[3] http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_informacyjny_arr_3_2015.pdf

[4] http://www.statistik.at/web_en/statistics/Economy/agriculture_and_forestry/prices_balances/supply_balance_sheets/index.html

[5] http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jo01br1401.html

[6] http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__kan__vtp/120_vtp_tau_121.px/?rxid=61c3ae20-7ecc-4bf6-983b-1eeae9eed53b

[7] https://www.czso.cz/documents/10180/20562003/2701391501.pdf/1547f1b0-eeac-482f-8ea0-2289d3b4ed3e?version=1.1